Archive : 2016-10

امیر کوهکن

شروع اسکیت به صورت مبتدی از سن 4 سالگی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1386آغاز کرد که در عرصه حرفه ای بسیار خوش درخشید. در سال 1392از ورزش قهرمانی کناره گیری کرد و برای مدتی در مسابقات حضور پیدا نکرد.

Read more ...