Archive : 2016-07

عليرضا رحيم نژاد

عليرضا رحيم نژاد

از سن ١١ سالگي به صورت حرفه اي اسكيت را آغاز کرده و از سال ٨٧ تا سال ٩٠ سه سال متوالي دعوت به اردو تيم ملي شده است

Read more ...

البرز ديو سالار

البرز ديو سالار

شركت دو دوره ليگ با سابقه کمی که در عرصه قهرمانی دارد اما بسیار خوب وارد ورزش حرفه ای شده و مسیر را به درستی در حال طی کردن است. از جمله افتخارات این بازیکن کسب مقام سومی لیگ کشوری در دومین تجربه خود در مسابقات رسمی و همینطور کسب مقام اول ماده 100 متر و مقام دوم در one lap استان البرز میباشد.

Read more ...

احسان ابراهيمي

احسان ابراهيمي

شروع فعاليت وی در رشته اسكيت از سن ٩ سالگي بوده و در سال های متعدد در لیگ کشوری شرکت کرده و مقام های بسیاری را با وجود سن کم به دست آورده ست. اعزام به مسابقات برون مرزی در سه سال متوالی نتیجه سال ها تمرین احسان بوده است.

Read more ...

يكتا محسني

يكتا محسني

يكتا محسني، 9سال متوالی سابقه دعوت و شرکت در اردو تیم ملی، اعزام به مسابقات برون مرزي، كسب رنكينگ اول ماده one lap و 1000 متر

Read more ...

حسين منشيدي

حسين منشيدي

حسین منشیدی، رئيس كميته سرعت استان البرز،ركورد دار ٣٠٠ متر ايران در سال ١٣٩١ ، ٨ دوره شركت در ليگ كشوري در رزومه این بازیکن است

Read more ...