عليرضا رحيم نژاد

عليرضا رحيم نژاد

متولد ١٣٦٩/١١/٢٩

از سن ١١ سالگي به صورت حرفه اي اسكيت را آغاز کرده و از سال ٨٧ تا سال ٩٠ سه سال متوالي دعوت به اردو تيم ملي شده است

برای مدتی ورزش قهرمانی را کنار گذاشته اما در سال 95 با آمادگی دو چندان با کمک تیم اسفلای دوباره به میادین تمرین بازگشت و در سال جاری همچون گذشته نام او را خواهیم شنید.

Leave a Comment

Your email address will not be published.