درسا شهرياري

درسا شهرياري

متولد ١٣٧٥/١١٠٩

دعوت به اردو تيم ملي و شركت در اردو در سال هاي ١٣٩٠-١٣٩١-١٣٩٢_١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥

داراي مقاي هاي متعدد كشوري

در حال حاضر عضو ثابت تيم اسفلاي و وضعيت تكنيكي بسيار عالي

Leave a Comment

Your email address will not be published.