حسين منشيدي

حسين منشيدي

متولد 28/06/1371

شروع فعاليت اسكيت از سال ١٣٨٥به صورت حرفه ای بوده و با تلاش خود توانست تا سال 92 بسیار مقام های ارزشمندی در کشور کسب کند.

سال ١٣٩٢ از ورزش كنارگيري كرد و برای مدتی از دوره مسابقات و فعالیت حرفه ای کناره گیری کرد.

در تابستان سال ١٣٩٥ شروع دوباره فعاليت حسین به وسیله تيم اسفلاي بوده که بعد از گذشت فقط چند هفته توانست در تست تیم ملی رکورد خوبی ثبت کند.

ركورد دار ٣٠٠ متر ايران در سال ١٣٩١ از آن حسین منشیدی بوده.

٨ دوره شركت در ليگ كشوري در رزومه این بازیکن است.

از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٢ عضويت در تيم ملي

مقام چهارم ماده ٢٠٠ متر در مسابقات المپيك آسيايي در سال ٢٠١٢

مقام ١١ جهاني در سال ٢٠١١در ماده 200 متر از جمله رتبه های حسین در اعزام های برون مرزی است

در حال حاضر رئيس كميته سرعت استان البرز

Leave a Comment

Your email address will not be published.