احسان ابراهيمي

احسان ابراهيمي

متولد: 26/01/1377

شروع فعاليت وی در رشته اسكيت از سن ٩ سالگي بوده و در سال های متعدد در لیگ کشوری شرکت کرده و مقام های بسیاری را با وجود سن کم به دست آورده ست.

اعزام به مسابقات برون مرزی در سه سال متوالی نتیجه سال ها تمرین احسان بوده است.

مسابقات اوپن در سال هاي ٢٠٠٨-٢٠٠٩-٢٠١٠ که بسیار خوش درخشید.

كه در سال ٢٠٠٨ كسب مقام اول در رشته ٥٠٠ متر

و كسب مقام سوم در ماده٣٠٠ متر

در ماده امدادي كسب مقام سوم تيمي

در سال ٢٠١٠ کسب مقام سوم امدادي توسط تیم ایران.

دعوت به اردو تيم ملي بين سال هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩٥ نشان دهنده لیاقت این بازیکن است.

Leave a Comment

Your email address will not be published.